Wersja twojej przeglądarki jest przestarzała. Zalecamy zaktualizowanie przeglądarki do najnowszej wersji.

Załącznik nr 21 do uchwały nr XXXI/436/17

Rady Miejskiej w Skawiniez dnia 21 czerwca 2017 r.

 

 

STATUT OSIEDLA NR 5 „KORABNIKI”

 

§ 1

1. Lokalną wspólnotę samorządową Osiedla nr 5 „Korabniki” zwanego dalej Osiedlem stanowią jego mieszkańcy.

2. Teren działania Osiedla określa: 1) mapa w wersji papierowej stanowiąca załącznik nr 1 do niniejszego Statutu, 2) wykaz ulic Osiedla stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego Statutu.

 

§ 2

1. Osiedle jest jednostką pomocniczą Gminy Skawina. Mieszkańcy Osiedla wspólnie z mieszkańcami innych jednostek pomocniczych tworzą wspólnotę samorządową Gminy Skawina.

2. Osiedle działa na podstawie przepisów prawa, a w szczególności:
1) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U z 2016, poz. 446),
2) Statutu Gminy Skawina,
3) niniejszego Statutu.

§ 3

Organem uchwałodawczym w Osiedlu jest Ogólne Zebranie Mieszkańców Osiedla zwane dalej Zebraniem Mieszkańców Osiedla.

 

§ 4

1. Organem wykonawczym w Osiedlu jest Zarząd Osiedla zwany dalej Zarządem. Na czele Zarządu stoi Przewodniczący. Rada Miejska w odrębnej uchwale określa zasady, na jakich Przewodniczącemu oraz członkom Zarządu przysługiwać będzie dieta.

2. Zarząd składa się od trzech do ośmiu członków. Liczbę członków określa Zebranie Mieszkańców Osiedla.

 

§ 5

Kadencja Przewodniczącego i Zarządu trwa 4 lata od dnia wyboru, z zastrzeżeniem § 16, ust. 1, ust 7.

 

§ 6

Do kompetencji Zebrania Mieszkańców Osiedla należy:
1) podejmowanie uchwał w sprawach dotyczących Osiedla i jego mieszkańców,
2) wybieranie i odwoływanie Zarządu i jego Przewodniczącego,
3) dokonywanie okresowych ocen Zarządu i jego Przewodniczącego,
4) stanowienie w innych sprawach dotyczących Osiedla w ramach przepisów ustawowych.

 

§ 7

1. Do obowiązków i kompetencji Przewodniczącego Zarządu należy w szczególności:
1) organizowanie i koordynowanie inicjatyw i przedsięwzięć społecznych mających na celu poprawę warunków życia społeczności Osiedla,
2) przewodniczenie Zarządowi i organizowanie jego pracy,
3) reprezentowanie Osiedla na zewnątrz, na podstawie upoważnienia Zarządu Osiedla,
4) składanie Zebraniu Mieszkańców Osiedla sprawozdań z działalności Zarządu Osiedla,
5) przewodniczenie zebraniom osiedlowym,
6) uczestniczenie w sesjach Rady Miejskiej na zasadach określonych w Statucie Gminy,
7) występowanie, na podstawie uchwał Zarządu, z wnioskami dotyczącymi potrzeb Osiedla i jego mieszkańców oraz prowadzenie działalności interwencyjnej w tym zakresie, ewidencjonowanie dokumentów wpływających i wychodzących z Zarządu Osiedla,
8) informowanie mieszkańców Osiedla o zarządzeniach Burmistrza, w szczególności zawierających przepisy prawa miejscowego, jak również komunikatów, obwieszczeń i innych informacji poprzez wywieszanie dostarczonych Zarządowi materiałów na tablicach ogłoszeń lub w inny, zwyczajowo przyjęty sposób,
9) w ramach podziału zatwierdzonych środków do dyspozycji Osiedla przez Zebranie Mieszkańców Osiedla, dokonuje w porozumieniu z Zarządem Osiedla przesunięć środków wynikających z różnic kosztorysowych, a kwotami przetargowymi poszczególnych zadań Osiedla w danym roku, na inne zadania uchwalone przez Zebranie Mieszkańców Osiedla.

2. Zgłaszanie kierownikom odpowiednich komórek organizacyjnych Urzędu lub spółek gminnych :
1) spostrzeżonych lub zgłoszonych zakłóceń w funkcjonowaniu urządzeń użyteczności publicznej (awarie wodociągów, kanalizacji, oświetlenia ulicznego, urządzeń melioracyjnych, itp.),
2) spostrzeżonych lub zgłoszonych przypadków naruszenia przepisów o utrzymaniu czystości i porządku w Gminie, o gospodarce odpadami oraz o ochronie przyrody i krajobrazu,
3) faktów nierzetelnego wykonania zadań publicznych powierzonych przez Gminę podmiotom gospodarczym na podstawie umów,
4) innych nieprawidłowości skutkujących powstaniem szkód w majątku Gminy lub narażeniem na uszczerbek jej interesu,
5) informowanie Zarządu o działaniach podejmowanych między posiedzeniami.

3. Przewodniczący Zarządu korzysta z ochrony prawnej przysługującej funkcjonariuszom publicznym.

 

§ 8

1. Do zadań i kompetencji Zarządu należy: 1) przygotowanie zebrań mieszkańców Osiedla i sporządzanie projektów uchwał,
2) organizowanie i koordynowanie inicjatyw i przedsięwzięć społecznych mających na celu poprawę warunków życia społeczności Osiedla,
3) zbieranie wniosków i innych wystąpień mieszkańców w sprawach Osiedla,
4) sporządzanie projektów wystąpień w sprawach wykraczających poza możliwości ich realizacji w ramach Osiedla,
5) inicjowanie działań społecznie użytecznych dla Osiedla i jego mieszkańców,
6) opiniowanie przekazanych Osiedlu przez Radę Miejską projektów jej uchwał dotyczących Osiedla,
7) przedstawianie Radzie Miejskiej za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy w formie uchwały Zarządu propozycji do projektu budżetu Gminy.

2. Uchwały Zarządu Osiedla są wiążące dla Przewodniczącego i zobowiązany jest je wykonywać.

3. Zarząd może posługiwać się pieczątkami wydanymi przez Burmistrza Miasta i Gminy, które po zakończeniu kadencji należy zwrócić. Obowiązek zwrotu pieczątek spoczywa na ustępującym Przewodniczącym Zarządu Osiedla.

Gmina Skawina Osiedle nr 5 „Korabniki” (adres do korespondencji/siedziba) oraz Przewodniczący Zarządu Osiedla nr 5 „Korabniki” (imię i nazwisko)

4. Posiedzenia Zarządu Osiedla odbywają się w miarę potrzeby, jednak nie rzadziej niż raz w roku.

5. Posiedzenia Zarządu Osiedla zwołuje i prowadzi jego Przewodniczący.

6. Posiedzenie Zarządu Osiedla musi być także zwołane na wniosek co najmniej ½ składu Zarządu Osiedla.

7. Zarząd Osiedla podejmuje swoje decyzje w formie uchwały, zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.

8. Zarząd Osiedla może opracowywać i podejmować decyzje, jeżeli w posiedzeniu uczestniczy co najmniej połowa jego członków.

9. Zarząd Osiedla może powierzyć prowadzenie konkretnych spraw osiedla wynikających z jego kompetencji poszczególnym swoim członkom.

 

§ 9

1. Zebranie Mieszkańców Osiedla zwołuje:
1) Zarząd a) z własnej inicjatywy, b) na wniosek co najmniej 1/5 mieszkańców posiadających uprawnienia, o których mowa § 11, ust. 2. 2) Rada Miejska lub Burmistrz.

 

§ 10

1. Zebranie Mieszkańców Osiedla odbywa się w miarę istniejących potrzeb, przynajmniej jeden raz w roku.

2. Termin i miejsce Zebrania Mieszkańców Osiedla wraz z proponowanym porządkiem obrad Zarząd podaje do wiadomości publicznej przez ogłoszenie pisemne na tablicach ogłoszeń oraz w sposób przyjęty w Osiedlu, co najmniej 7 dni przed jego terminem.

3. Zebranie Mieszkańców Osiedla zwoływane na żądanie 1/5 mieszkańców posiadających uprawnienia, o których mowa w § 11, ust. 2 winno odbyć się do 14 dni od daty złożenia wniosku chyba, że wnioskodawca proponuje termin późniejszy.

4. Termin Zebrania Mieszkańców Osiedla, wraz z planowanym porządkiem obrad, powinien być podany również do wiadomości Burmistrza oraz przekazany Przewodniczącemu Rady Miejskiej, co najmniej 7 dni przed jego terminem.

 

§ 11

1. Obrady Zebrania Mieszkańców Osiedla są jawne.

2. Prawo uczestnictwa w głosowaniach, prawo zgłaszania wniosków oraz czynne i bierne prawo wyborcze na Zebraniach Mieszkańców Osiedla mają wszyscy mieszkańcy Osiedla, mający stałe zamieszkanie na jego terenie i posiadający czynne i bierne prawo wyborcze do Rady Miejskiej w Skawinie. Prawo zgłaszania wniosków przysługuje również Burmistrzowi.

3. Zebranie Mieszkańców Osiedla i Zarząd podejmują uchwały jawnie i zwykłą większością głosów z zastrzeżeniem § 13 i § 14. 4. Uchwały i protokoły Zebrania Mieszkańców Osiedla przekazuje Przewodniczący Zarządu Osiedla Burmistrzowi Miasta i Gminy oraz Przewodniczącemu Rady Miejskiej w terminie 14 dni od dnia zebrania.

 

§ 12

1. Dla prawomocności wyborów Przewodniczącego i Zarządu wymagana jest obecność co najmniej 1/10 mieszkańców Osiedla posiadających uprawnienia, o których mowa w § 11, ust. 2. 2. O ile w wyznaczonym terminie nie uzyskano obecności wymaganej liczby mieszkańców, wybory w nowym terminie mogą być przeprowadzone bez względu na liczbę obecnych na zebraniu, w tym samym dniu, Burmistrz ustala w zawiadomieniu o Zebraniu wyborczym godzinę drugiego terminu.

 

§ 13

1. Wyboru Zarządu dokonuje Zebranie Mieszkańców Osiedla spośród nieograniczonej liczby kandydatów obecnych na zebraniu. Wyboru Zarządu dokonuje się w głosowaniu tajnym.

2. Kandydatem na członka Zarządu Osiedla nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem sądu na karę pozbawianie wolności za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub \ umyślne przestępstwo skarbowe. Każdy kandydat na członka Zarządu Osiedla składa pisemne oświadczenie w swojej sprawie.

3. Za wybranych do Zarządu uważa się kandydatów, którzy uzyskali największą liczbę głosów.

 

§ 14

1. Przewodniczącego Zarządu wybierają mieszkańcy w głosowaniu tajnym na Zebraniu Mieszkańców Osiedla spośród osób wybranych do Zarządu.

2. Jeżeli jest więcej niż jeden kandydat, za wybranego na Przewodniczącego Zarządu uważa się kandydata, który uzyskał bezwzględną większość głosów, co oznacza o jeden głos więcej „za” od sumy pozostałych ważnie oddanych głosów.

3. Jeżeli żaden z kandydatów nie uzyskał bezwzględnej większości głosów, ogłasza się drugą turę głosowania, do której przechodzi dwóch kandydatów, którzy otrzymali największą liczbę głosów w pierwszej turze. W przypadku równej liczby głosów oddanych na poszczególnych kandydatów przeprowadza się głosowanie pomocnicze do momentu wyłonienia dwóch kandydatów do drugiej tury głosowania na Przewodniczącego Zarządu.

4. Jeżeli został zgłoszony tylko jeden kandydat, zostaje on wybrany Przewodniczącym Zarządu po uzyskaniu bezwzględnej większości głosów.

5. Kwestie proceduralne nie ujęte w Statucie ustala Zebranie Mieszkańców Osiedla na wniosek przewodniczącego zebrania.

 

§ 15

1. Przeprowadzenie wyborów Zarządu i Przewodniczącego zarządza Burmistrz Miasta i Gminy nie wcześniej niż na 14 dni przed upływem kadencji Przewodniczącego i Zarządu. W tym celu Burmistrz określa miejsce, dzień i godzinę Zebrania Mieszkańców Osiedla oraz wyznacza przewodniczącego zebrania spośród mieszkańców Osiedla posiadających uprawnienia, o których mowa § 11, ust. 2.

2. Wybory uzupełniające do Zarządu przeprowadza samodzielnie Zebranie Mieszkańców Osiedla zwołane przez Zarząd.

3. Wyborów uzupełniających nie przeprowadza się, jeżeli do końca kadencji pozostało mniej niż 6 miesięcy.

 

§ 16

1. Przewodniczący oraz członkowie Zarządu są bezpośrednio odpowiedzialni przed Zebraniem Mieszkańców Osiedla i mogą być przez Zebranie Mieszkańców Osiedla odwołani przed upływem kadencji, tylko i wyłącznie jeżeli nie wykonują swych zadań i obowiązków.

2. Osoby, o których mowa w ustępie 1, powinny być zawiadomione o terminie zebrania, w porządku, którego wprowadzony jest punkt dotyczący odwołania w terminie siedmiu dni przed Zebraniem Mieszkańców Osiedla.

3. Osoby, o których mowa w ustępie 1 mają dodatkowo prawo do wypowiedzi bezpośrednio przed głosowaniem, którego celem jest odwołanie ze stanowiska.

4. Zebranie Mieszkańców Osiedla, w porządku którego jest punkt dotyczący odwołania osób wymienionych w ustępie 1 zwoływane jest na wniosek 1/5 mieszkańców Osiedla w takim samym trybie jak zebranie do wyborów Przewodniczącego i Zarządu.

5. Do wniosku, o którym mowa w ust.4 załącza się:
1) pisemne uzasadnienie zawierające wskazanie okoliczności uzasadniających wniosek o odwołanie Przewodniczącego lub członka Zarządu Osiedla,
2) listę mieszkańców osiedla, składających wniosek o którym mowa w ust.4, zawierającą imię i nazwisko, adres zamieszkania i podpis.

6. Uchwała zebrania dotycząca odwołania podejmowana jest bezwzględną większością głosów.

7. Członek Zarządu Osiedla traci swoją funkcję w przypadku skazania prawomocnym wyrokiem sądu na karę pozbawienia wolności za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

8. Stwierdzenie wygaśnięcia funkcji potwierdza Zebranie Mieszkańców Osiedla.

 

§ 17

1. W przypadku złożenia rezygnacji z funkcji przez Przewodniczącego, Zebranie Mieszkańców Osiedla przyjmuje ją zwykłą większością głosów.

2. Uchwałę o przyjęciu rezygnacji, podejmuje zebranie na najbliższym posiedzeniu, nie później niż w terminie jednego miesiąca od złożenia rezygnacji.

3. Niepodjęcie uchwały o której mowa w ust. 2, jest równoznaczne z przyjęciem rezygnacji z upływem ostatniego dnia miesiąca, w którym miało odbyć się zebranie w celu przyjęcia rezygnacji z funkcji.

4. Pisemną rezygnację z zajmowanej funkcji składa Przewodniczący na ręce Burmistrza.

5. O uchwale, o której mowa w ust. 2, Burmistrz zawiadamia mieszkańców Osiedla w formie obwieszczenia, w sposób zwyczajowo przyjęty.

 

§ 18

1. Złożenie rezygnacji, utrata prawa wybieralności lub odwołanie Przewodniczącego z funkcji jest równoznaczne z zarządzeniem przez Burmistrza wyborów uzupełniających.

2. Burmistrz wyznacza termin Zebrania Mieszkańców Osiedla w celu dokonania wyboru nowego Przewodniczącego w terminie do 30 dni od podjęcia uchwały o odwołaniu Przewodniczącego.

3. Do chwili wyboru nowego Przewodniczącego, funkcje tę sprawuje najstarszy wiekiem członek Zarządu Osiedla.

 

§ 19

1. W przypadku rezygnacji, utraty prawa wybieralności lub odwołania członka Zarządu w skład Zarządu wchodzi kandydat, który w wyborach do Zarządu kolejno otrzymał największą liczbę głosów.

2. W przypadku braku takiej osoby, wybory uzupełniające przeprowadza samodzielnie Zebranie Mieszkańców Osiedla zwołane przez Zarząd. Przepis ust.2 stosuje się również w przypadku, gdy osoba (osoby) wymienione w ust.1 nie wyrażają zgody na objęcie funkcji członka Zarządu. 3. Jeżeli do końca kadencji pozostało nie więcej niż 6 miesięcy wyborów uzupełniających nie przeprowadza się.

 

§ 20

1. Osiedle zarządza i korzysta z mienia komunalnego, przekazanego przez Gminę na zasadach określonych w Statucie osiedla oraz przepisach ogólnie obowiązujących w zakresie gospodarowania mieniem gminnym.

2. Składniki mienia przekazane Osiedlu w zarząd, zawiera załącznik nr 3 do niniejszego statutu.

 

§ 21

1. Na wniosek Zebrania Mieszkańców Osiedla Burmistrz może przekazać Osiedlu do korzystania i zarządzania składniki mienia Gminy.

2. Przekazanie mienia następuje protokolarnie przez Burmistrza.

3. Wniosek Osiedla o przekazanie mienia jest skierowany do Burmistrza wraz z uzasadnieniem celowości i zasadności przekazania.

4. Wniosek wraz z opinią o przekazaniu mienia Burmistrz Miasta przekazuje Radzie Miejskiej oraz Zarządowi Osiedla.

5. Przekazanie mienia może nastąpić na czas określony, bądź nieokreślony.

 

§ 22

Mienie przekazane Osiedlu można wykorzystać wyłącznie w celu realizacji zadań Osiedla.

 

§ 23

1. Bieżący zarząd mieniem komunalnym przekazanym Osiedlu należy do Zarządu.

2. Zarząd może zawierać umowy najmu, dzierżawy mienia komunalnego przekazanego osiedlu na okres nie dłuższy niż 3 miesiące, po uprzedniej akceptacji umowy pod względem formalnoprawnym przez radcę prawnego Urzędu i otrzymaniu pełnomocnictwa od Burmistrza Miasta i Gminy Skawina.

 

§ 24

1. Dochody pochodzące z wynajęcia składników przekazanego w zarząd mienia stanowią dochód Gminy i są przekazywane na konto Gminy.

2. Dochody, o których mowa w § 24 pkt.1 są środkami, o których przeznaczeniu decyduje Zarząd Osiedla. Środki te mogą być przeznaczone wyłącznie na działalność statutową Osiedla.

3. Księgowość dochodów i wydatków osiedla prowadzi Urząd Miasta i Gminy.

 

§ 25

Dochody uzyskane z imprez organizowanych przez Zarząd Osiedla są przeznaczane na realizację zadań Osiedla.

 

§ 26

Wniosek Burmistrza o zbyciu nieruchomości oddanych w zarząd i korzystanie Osiedlu, musi uzyskać opinię pozytywną lub negatywną Zebrania Mieszkańców Osiedla.

 

§ 27

1. Organy Osiedla samodzielnie decydują o sposobie wykorzystania przekazanego mienia.

2. Burmistrz może cofnąć prawo do korzystania z nieruchomości Osiedlu wyłącznie w przypadku:
1) wykorzystania nieruchomości niezgodnie z przeznaczeniem określonym w Zarządzeniu Burmistrza o przekazaniu nieruchomości,
2) jeżeli sposób korzystania z nieruchomości pogarsza stan środowiska naturalnego,
3) jeżeli w planie zagospodarowania przestrzennego nastąpią zmiany, które w znaczny sposób ograniczą dotychczasowy sposób korzystania z nieruchomości,
4) jeżeli sposób korzystania z nieruchomości naraża na uciążliwości nieruchomości sąsiednie,
5) jeżeli uzyskiwane przez osiedle dochody z nieruchomości są niewspółmiernie niskie do kosztów jej utrzymania.

3. W przypadku przekazania Osiedlu składników mienia komunalnego do gospodarowania, jego przeznaczenie, zasady rozliczeń między Gminą a Osiedlem, każdorazowo określa Zarządzenie Burmistrza oraz protokół zdawczo-odbiorczy.

4. Zasady gospodarowania środkami finansowymi do dyspozycji Osiedla określa Zarządzenie Burmistrza w sprawie przydziału w/w środków oraz ich podziału przez Zebranie Mieszkańców Osiedla na poszczególne zadania.

 

§ 28

Nadzór i kontrole działalności gospodarczej i finansowej Osiedla sprawuje Rada Miejska za pośrednictwem Komisji Rewizyjnej, a w zakresie finansowym także Burmistrz Miasta i Gminy oraz Skarbnik Gminy.

 

§ 29

Zmiany w Statucie dokonuje Rada Miejska przy współpracy z Zarządem Osiedla.

 

§ 30

Wątpliwości związane z interpretacją postanowień Statutu rozstrzyga Rada Miejska.

Podziel się na mediach społecznościowych

Polityka dotycząca plików cookies

Ten serwis korzysta z plików cookies do przechowywania informacji na twoim komputerze.

Czy akceptujesz?